Skip to main content

نظر مدیران وزارت نسبت به ایجاد این تعامل کاملا مثبت است اما اینکه در ابتدا این مجموعه‌ها به دلیل عدم شناخت مناسب از یکدیگر نتوانند با هم تعامل کنند، کاملا طبیعی است. همانطور که نیاز داریم در دولت شناخت مناسب نسبت به استارتاپ ها ایجاد شود، برای استارتاپ ها نیز باید زمینه ای فراهم شود که دولت و مدیران دولتی را بشناسند. تا وقتی که این شناخت وجود نداشته باشد، اعتماد به وجود نمی‌آید و بدون این اعتماد، ارتباط صحیح و سالم پیش نمی‌آید. ناظر به این مسئله ما برقراری ارتباط شناختی بین اکوسیستم استارتاپی و دولت را از مسئولیت‌های خود می دانیم و به دنبال تسهیل آن هستیم چرا که دولت بخش زیادی از سرمايه ها، مجوزها، قوانین و مقررات و حتی فضاها را در اختیار دارد که بهره مندی از آن ها رشد کسب و کارهای نوپا را تسهیل خواهد کرد.

Leave a Reply

Close Menu

  • 148
  • 80
  • 755
  • 2,212
  • 22,384