Skip to main content

شرکت اوستامو

موسس : محمد قائم‌پناه

من که از پیشینه کشاورزی زعفران بودم، زعفران صادر می‌کردم تا اینکه تحریم‌ها علیه ایران مانع من شد. بعداً اولین رستوران وگان یا گیاه‌خواری را در دومین شهر بزرگ کشورم راه اندازی کردم تا یک رژیم غذایی دوستدار محیط زیست را معرفی کنم. سرمایه گذاری بعدی من مدرسه طبیعت نام داشت که به نظر می رسید آغاز یک جنبش ملی باشد؛ ارتباط کودکان با طبیعت در شهرهای بزرگ.

اکنون من به کشاورزی و فناوری کشاورزی بازگشته ام تا سفر کشاورزان به سمت پایداری را تسهیل کنم؛ ماموریت مادام العمر من.

Close Menu

  • 141
  • 80
  • 748
  • 2,205
  • 22,377